โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ โพรเทคชั่น 90/5

เพราะสิ่งที่คุณสร้าง เพื่อคนรอบข้างที่คุณรัก

icon-download.png
016da1.jpg

จุดเด่น

สร้างหลักประกันที่ดี ด้วยทางเลือกที่ใช่ ปลดล็อคทุกเป้าหมายของการวางแผนชีวิต

  • สร้าง "หลักประกันก้อนใหญ่" ด้วย "เงินก้อนเล็ก"

  • จ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียงแค่ 5 ปี ไม่เป็นภาระยาว

  • เบี้ยที่จ่าย นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้*

  • ฟรี!! ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร**

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี

หมายเหตุ : * เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

** เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 20 - 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงครบอายุ 60 ปี

ภาพแสดงผลประโยชน์
00d837.jpg
1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 30 วัน – 70 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี

5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา

7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

9. การพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
017be6.jpg