เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

รับเงินจ่ายคืนทุกปี มีเงินก้อน

icon-download.png
017e4c.jpg

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

รับเงินจ่ายคืนทุกปี มีเงินก้อน

จุดเด่น

ออมเงินง่าย จ่ายเบี้ยสบายใจพร้อมความคุ้มครองตลอดสัญญา

  • รับเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33% และเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 150%

  • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 183%

  • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 150%

  • ฟรี..รับผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1เดือน - 65 ปี

ภาพแสดงผลประโยชน์

017e4e.jpg
1584607686136.jpg
หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 เดือน – 65 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

4. การพิจารณารับประกันภัย

4.1 การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

4.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : ไม่ใช่อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

5. บริษัทฯสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้(Sub-Standard)เฉพาะอายุเริ่มตารางด้านล่าง

เพศ             อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัยที่สามารถพิจารณา

                    รับประกัน กรณีภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (ปี)

ชาย              0-51

หญิง             0-56

6. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
017be6.jpg