91_7601_th.png

โครงการเมืองไทย
สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10

63_th.png

สร้างหลักประกันเงินล้านได้(1)

ภายใน 1 ปี

53_th.png

รับเพิ่ม

หลังจากออมไป 5 ปี หลักประกัน

เพิ่มอีก 50% เป็น 150%

54_th.png

ลดหย่อนภาษีได้(2)

016dbf.jpg

โครงการเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10

หลักประกันเงินล้าน เป็นไปได้ในปีเดียว

จุดเด่น

มีประกันฉบับนี้ เหมือนมีความคุ้มครองเงินล้าน

  • สร้างหลักประกันเงินล้านได้ ภายใน 1 ปี

  • หลังจากออมไป 5 ปี หลักประกันเพิ่มอีก 50% เป็น 150%

  • เบี้ยที่จ่าย ในไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

  • ฟรี ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี

1(4).png
Feature_80-10.png

หมายเหตุ

(1) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
(2) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 20-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)

มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

  1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง

  2. การบาดเจ็บทางร่างกาย ที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางโดยเครื่องบินชนิดใดๆ ที่มิใช่เป็นสายการบินพาณิชย์ที่บินอยู่เป็นปกติตามกำหนด หรือในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำ

  3. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม จลาจล กบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร เป็นต้น

หมายเหตุ : เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตัวอย่าง  หญิง อายุ 35 เบี้ย 100,000 บาท

ex80.jpg
ประกันอื่นที่คล้ายกันของเมืองไทยประกันชีวิต
logo99_10_2 (1).webp
20_16_Logo_2.webp
logo14_4_5.webp
logo17.webp