เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)
 ประกันชีวิตรูปแบบใหญ่ ทางเลือกที่ใช่
 สำหรับคนชอบลงทุน 
icon-download.png
017be6.jpg

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)

จุดเด่น

  • คุ้มครองชีวิต 110%* ยาวนานถึง 10 ปี

  • เบี้ยประกันภัยอยู่ครบ เมื่อครบกำหนดสัญญา (ไม่ขาดทุน)

  • จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นภาระยาว

  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี**

  • ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย เพราะบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น

 

 

หมายเหตุ : * ของจำนวนเงินเอาประกันภัน ณ วันเรื่มสัญญา

                 ** เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย

1. อายุที่รับประกันภัย         :          30 วัน – 60 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ   :   50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยราย                                                                     งวดไม่ต่ำกว่า 250 บาท

3. การชำระเบี้ยประกันภัย      :         ครั้งเดียว

4. อัตราเบี้ยประกันภัย       :         ไม่ใช่อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

5. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย     :       ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายได้

6. การตรวจสุขภาพ           :          เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

7. การพิจารณารับประกันภัย        :        เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

8. เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต     :    ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกัน     

ภัยด้วยบัตรเครดิตและไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิตกสิกรไทย (CCP)

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 110 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2.กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ (ถ้ามี)          

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index) ที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนี บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนการจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่จะพึงจ่ายตาม กรมธรรม์ประกันภัย

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต