เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

ก่อนเกษียณก็สุขใจ หลังเกษียนก็สุขสบาย

icon-download.png
016ddb.jpg

จุดเด่น

ก่อนเกษียณ

รับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด 12%*

หลังเกษียณ

รับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ 40%*

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%*

รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกันภัย)

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน คนครบอายุ 90 ปี สูงสุดถึง 400%*

ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี

 

หมายเหตุ

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริฦษัทกำหนด

* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 

ภาพแสดงผลประโยชน์
00ecbe.jpg
1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

1.อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20-50 ปี

2.จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท

3.การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือนและรายเดือน

4.การรับพิจารณาประกันภัย

4.1การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 4.2การนับทุนประกันในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกัน ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

 4.3ประเภทของแบบประกันสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

5.บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย กรณีต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)

6.สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

7.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
016db3_edited.jpg
016db9_edited.jpg
016db1_edited.jpg
016db5_edited.jpg