โครงการ เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส
ความคุ้มครองสุขภาพ ที่คุณได้มากกว่าสวัสดิการที่มี
icon-download.png
016f89.jpg

จุดเด่น

  • จ่ายค่ารักษาส่วนเกินเติมเต็มวงเงินส่วนที่ขาดด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส 

  • จ่ายส่วนเกินให้...ในส่วนที่เกินจากวงเงินของสวัสดิการที่มีอยู่

  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 400,000 บาท *

  • จ่ายให้อีกสำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันสูงถึง 8,000 บาท ** ต่อวัน

  • กลุ่มอาชีพ 1,2 และ 3 ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 ถึง 70 ปี และ(ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี)

 

  หมายเหตุ :

* สำหรับแผน 5 และ 6

** สำหรับแผน 6

ความคุ้มครอง

“ตัวอย่างความคุ้มครอง” ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องรับการตรวจโดยคำแนะนำของแพทย์เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามตารางผลประโยชน์ข้างต้น

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยางค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ผลประโยชน์ ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในวรรคแรกแล้วไม่เกิน 120 วัน

2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลประจำวัน หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล

     2.1 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล

       บริษัทจะจ่ายค่าแพทย์ตรวจรักษาสำหรับแพทย์ซึ่งให้การตรวจรักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยในขณะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

     2.2  ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสำหรับแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัดหรือหัตถการ เป็นต้น ฯลฯ

 

   หมายเหตุ : ข้อความในข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส เท่านั้น

แผนความคุ้มครอง
016825.png
1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย

     กลุ่มอาชีพ 1,2 และ  : 18 - 70 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 81ปี)

2. การชำระเบี้ยประกันภัย  : รายปี ราย6เดือน ราย3เดือน และรายเดือน

3. ผลประโยชน์ : (แบบ 2,000), (แบบ 4,000), (แบบ 6,000), (แบบ 8000)

4. ระยะเวลาเอาประกันภัย  : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ 

5. การซื้อแนบท้าย : สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่

6. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพแบบประกันภัยหลัก

7. อัตราเบี้ยประกันภัย : จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

8. สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยกลุ่มสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ

9.  รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3

10. บริษัทสงวนสิทธ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
017be6.jpg