image

ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
เตรียมพร้อมรับมือ กับโรคร้ายได้ทุกระยะ

จุดเด่น
ดูแลครอบคลุม เข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสูงสุดถึง 100 %
รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมสูงสุดถึง 100 %
รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หากเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10 % และผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10 %
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี“ความคุ้มครอง” ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขข้อบังคับของสัญญาเพิ่มเติมนี้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น (Early Stage Critical Illnesses) และ/หรือ ข้อ 2.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะกลาง (Intermediate Stage Critical Illnesses) ของโรคร้ายแรงใดๆ (ถ้ามี) และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ

2. ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
2.1.  ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses ตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses เท่ากับ ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้กรณีที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses สำหรับโรคร้ายแรงใดๆแล้วบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses ของโรคร้ายแรงดังกล่าวอีก

2.2.  ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnesses
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnesses ตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnessesเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1

2.3.  ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง Late Stage Critical Illnesses
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง Late Stage Critical Illnesses ตามคำจำกัดความของโรคที่ให้ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง Late Stage Critical Illnesses เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น Early Stage Critical Illnesses และ/หรือ ข้อ 2.2 ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะกลาง Intermediate Stage Critical Illnesses ของโรคร้ายแรงใดๆ (ถ้ามี) และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ

สำหรับความคุ้มครองข้อ 1 ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและ/หรือความคุ้มครองข้อ 2 ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรงใดๆมากกว่า 1 โรค บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพียงรายการเดียวเท่ากับผลประโยชน์สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเท่านั้น

 3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ
 ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาโดยการทำบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ การใส่อุปกรณ์ค้ำหลอดเลือด การรักษาด้วยเลเซอร์หรือการสวนสายอื่นๆเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดแดงให้กว้างขึ้นหรือแก้ไขปัญหาอุดตันจำนวน 1 หรือมากกว่า 1 เส้น ตามที่ปรากฎในผลการตรวจหลอดเลือด บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้และถือว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจสิ้นสุดลง

4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมยังมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้แก่

        (1) การผ่าตัดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

        (2) โรคไตที่เกิดจากเบาหวาน

        (3) ต้องตัดแขนหรือขาเนื่องมาจากโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ข้อ (1) ถึง ข้อ (3) เพียงรายการเดียวตลอดอายุของสัญญาเพิ่มเติมนี้และถือว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวานสิ้นสุดลง

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งหรือการได้รับการผ่าตัดตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมโดยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่


 1.  โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์                                 
 2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต                   
 3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย        
 4. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง                             
 5. ตาบอด                                                        
 6. โรคมะเร็ง                                                      
 7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ                                              
 8. ตับวาย                                                         
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย   
10. ภาวะโคม่า                                                      
11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ                         
12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด                 
13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจ                                               
14. ไตวายเรื้อรัง                                                     
15. การสูญเสียการได้ยิน                                            
16. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                                      
17. การสูญเสียความสามารถในการพูด                               
18. แผลไหม้ฉกรรจ์                                                   
19. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
20. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
21. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 
22. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม 
24. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
25. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
26. โรคพาร์กินสัน
27. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 
28. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
29. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิลเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
31. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
32. ภาวะอะแพลลิก

33. โรคโปลิโอ

34. โรคถุงน้ำในไต

35. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม

36. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้