เมืองไทย 9901(บำนาญลดหย่อนได้)

วางแผนรับบำนาญ เพื่อรีไทร์อย่างไร้กังวล

icon-download.png
016e86 (1).jpg

จุดเด่น

จ่ายเบี้ย ครั้งเดียว .....แต่รับบำนาญยาว จัดสรรเงินยามเกษียณอย่างเป็นระบบ

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต 

  • รับเงินบำนาญสม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12%* หลังเกษียณ

  • รับบำนาญไปจนถึงครบอายุ 99 ปี

  • สามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี 

  • สมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 55-70 ปี

       หมายเหตุ :

  1. * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

  2. ผู้ซื้อต้องแถลงสุขภาพเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ภาพแสดงผลประโยชน์
00a3c2.jpg
1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย   : อายุ 55 -70 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ   : 100,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย    : ครบอายุ 99 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  :  ชำระครั้งเดียว

5. การชำระเบี้ยประกันภัย   : รายปี

6. อัตราเบี้ยประกันภัย   : คงที่ตลอดสัญญา

7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯกำหนด

8. การตรวจสุขภาพ           : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    ผู้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

    บริษัทฯจะจ่ายเงินบำนาญให้ในอัตราร้อยละ 12 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัย

 หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และกู้ยืมเงิน ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ(ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1) เท่านั้น

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
016db5_edited.jpg
logo8555_3 (1).webp
logo8560_3.webp
016db3_edited.jpg