เมืองไทย 8501(บำนาญลดหย่อนได้)
วางแผนรับบำนาญ เพื่อรีไทร์อย่างไร้กังวล
icon-download.png
016db1.jpg

จุดเด่น

จ่ายเบี้ย ครั้งเดียว .....แต่รับบำนาญยาว จัดสรรเงินยามเกษียณอย่างเป็นระบบ

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต 

  • รับเงินบำนาญสม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12%* หลังเกษียณ

  • รับบำนาญไปจนถึงครบอายุ 85ปี

  • สามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี 

  • สมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  • ทำได้ตั้งแต่ อายุ 55-70 ปี

       หมายเหตุ :

  1. * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

  2. ผู้ซื้อต้องแถลงสุขภาพเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ภาพแสดงผลประโยชน์

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย     : อายุ 55 -70 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ     : 50,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย    : ครบอายุ 85 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  :  ชำระครั้งเดียว

5. การชำระเบี้ยประกันภัย   : รายปี

6. อัตราเบี้ยประกันภัย      : คงที่ตลอดสัญญา

7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม   : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

8. การตรวจสุขภาพ           : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

1584607686136.jpg
00a3b8.jpg
ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    ผู้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

    บริษัทฯจะจ่ายเงินบำนาญให้ในอัตราร้อยละ 12 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัย

 หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และกู้ยืมเงิน ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ(ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1) เท่านั้น

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
016db9_edited.jpg
016db5_edited.jpg
016e86 (1).jpg
016db3_edited.jpg