เมืองไทย 8501 ดี55และดี60

2 ความคุ้มค่า เตรียมเกษียณ อย่างมั่นใจ

icon-download.png
016db9.jpg

จุดเด่น

ให้คุณเลือกรับเงินบำนาญได้ กับ2แผนความคุ้มค่า 

8501 ดี55 รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 55 ปี หรือ 8501 ดี60 รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 60 ปี

  • เงินบำนาญ ปีละ 12% สูงสุดรวม 372%

  • ความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 ถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 55 ปี สูงสุดถึง 140% ของเบี้ยประกันภัย

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

  • สมัครง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ภาพแสดงผลประโยชน์
00a624.jpg
1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย :เมืองไทย 8501 ดี55(บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 30 – 53 ปี

                                   เมืองไทย 8501 ดี60(บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 30 – 58 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระครั้งเดียว

5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

6. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ

7. การพิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีมาตรฐาน

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
016ddb_edited.jpg
016db1_edited.jpg
016db5_edited.jpg
016e86 (1).jpg