image

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย และแบบวีไอพี

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็สบาย รับมือง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย

จุดเด่น

สบายใจ... ให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล

รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน* โดยรับผลประโยชน์ สูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ สูงสุดถึง 100,000 บาท* 
ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี**
หมายเหตุ :  1. *กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย แบบ 5,000

               2. **ทั้งนี้ไม่เกินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ 

ความคุ้มครอง

          ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจำเป็นต้องรับการตรวจโดยคำแนะนำของแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ ผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์ จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน ในวรรคแรกแล้วไม่เกิน 120 วัน

2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล 
         บริษัทจะจ่ายค่าแพทย์ตรวจรักษา สำหรับแพทย์ซึ่งให้การตรวจรักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัย ในขณะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล จำนวนสูงสุดต่อวันไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตารางผลประโยชน์และจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
          บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ สำหรับแพทย์ และแพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด หรือ หัตถการ ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ ท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้

4.  ค่าแพทย์วิสัญญี
          ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์วิสัญญี สำหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัดท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้

5.  ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
           ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้นสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 
           บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 
           บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สำหรับค่ารักษาดังจะกล่าวต่อไปนี้ ที่ได้ใช้ในระหว่างที่มีการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
     - ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต
     - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล
     - ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด
     - วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย (เวชภัณฑ์3)


ยกเว้น
        เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 
- ค่าบริการทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด
- ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีสัญญาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม

8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
        บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหรือการตรวจในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ตามคำแนะนำและเห็นชอบโดยแพทย์ เนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับจากอุบัติเหตุหรือเป็นโรคหรือการเจ็บป่วย  ที่ได้กระทำเนื่องจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนั้น สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์

 

 

 

 

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้