image

คุ้มครองโรคมะเร็ง
คุ้มครอง ครอบคลุม ทั้งในระยะก่อนลุกลาม และระยะลุกลาม

จุดเด่น

คลายกังวล กับค่ารักษาพยาบาลมะเร็งร้าย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน
รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม
รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ เริ่มต้นเพียงปีละ 265 บาท
ทำได้ตั้งแต่ 18 - 60 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี หรือเท่ากับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
 
ความคุ้มครอง

       รายละเอียดความคุ้มครอง
       

1.  โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน
            กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามตารางความคุ้มครอง ข้อ 1

2.  โรคมะเร็งระยะลุกลาม

           กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการวินิจฉัยนั้นผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามตารางความคุ้มครอง ข้อ 2 โดยผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลามจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและถือว่าผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานและโรคมะเร็งระยะลุกลามสิ้นสุดลง

3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง

           3.1 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

               ตามความจำเป็นทางด้านการแพทย์ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายวันตามที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 3

            3.2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

                ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                 3.2.1 เข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) หรือ
                 3.2.2 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

      บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีก 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์รายวันในข้อ 3.1  แล้ว จะจ่ายให้ไม่เกินวันละ 2 เท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่งบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันสูงสุด ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เป็นผลจากโรคมะเร็งเดียวกันรวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน ทั้งนี้ความคุ้มครองของผลประโยชน์ ข้อ 3 จะสิ้นสุดลง ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามและถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้สิ้นผลบังคับ

หมายเหตุ  : รายละเอียดของผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ เป็นเพียงการสรุปย่อเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคำนิยาม และข้อยกเว้น ตามสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้